ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สถิติคมนาคม จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอเรียนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง เว็บไซต์สถิติคมนาคม (stat.mot.go.th)  ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์
การใช้งานเว็บไซต์
  • เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรทำความเข้าใจและอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้เสมอ ๆ  เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้าใจและทราบรายละเอียดข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  • เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ปรากฎ/แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นของกระทรวงคมนาคม กรณีมีการจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ แก้ไข และ/หรือนำข้อมูลเนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงคมนาคมก่อน
  • ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ , การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของกระทรวงคมนาคม และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์
  • ข้อมูลทุกชนิดที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ กระทรวงคมนาคมสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อภารกิจของกระทรวงคมนาคม โดยถือการยินยอมในข้อตกลงนี้ เป็นความยินยอมของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในการให้กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลดังกล่าว กรณีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ จะยกเลิกข้อมูลที่เกิดจากิจกรรมบนเว็บไซต์นี้ ต้องยื่นความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการหลักจากได้รับความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันทำการ
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก
การจัดการความปลอดภับ
  • เมื่อมีข้อมูลส่วนตัวถูกบันทึกลงที่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลนั้นจะส่งผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และป้องกันการเปิดเผยสู่บุคคลที่สาม